บทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “ราคาของการกระจายอานาจทางการคลัง”

Main Article Content

Weerasak Krueathep

Abstract

     อำนาจทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอานาจในการจัดเก็บภาษีอากรและอานาจในการก่อหนี้สาธารณะ เป็นเงื่อนไขที่มีความสาคัญยิ่งต่อการปกครองท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จและมีความยั่งยืน ประเทศต่างๆ ที่ผลักดันเรื่องการกระจายอานาจในช่วงที่ผ่านมาได้กาหนดมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมขีดความสามารถทางการเงินการคลังเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างราบลื่น ประเด็นนโยบายสาธารณะที่สาคัญในเรื่องนี้ก็คือผลลัพธ์ของการกระจายอานาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเช่นใด? การกระจายอานาจทางการคลังก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่? ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด? ความเข้าใจในประเด็นคาถามต่างๆ ข้างต้นย่อมนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันหรือช่วยลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการกระจายอานาจทางการคลังได้บ้างไม่มากก็น้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
krueathep, weerasak . (2020). บทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “ราคาของการกระจายอานาจทางการคลัง”. King Prajadhipok’s Institute Journal, 7(3). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244639
Section
Original Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>