1.การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่

2.สถานะความเป็นพลเมืองในประชาธิปไตยเอเธนส์ (ตอนที่สอง) : สิทธิและหน้าที่

3.วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

4.การพัฒนาระบบบริหารการตรวจราชการของประเทศไทย

5.ผลกระทบอันเกิดจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

6.บทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “ราคาของการกระจายอานาจทางการคลัง”

Published: 2020-09-21