บทวิจารณ์หนังสือ Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It โดย Stephen Macedo และคณะ

Main Article Content

Stithorn Thananithichot

Abstract

     ปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) โรเบิร์ต พุตนั่ม (Robert Putnum) นักรัฐศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Bowling Alone” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 ถึงปลายทศวรรษที่ 1990 ว่าอยู่ในสภาวะที่วิถีชีวิตของผู้คนค่อยๆ เหินห่างออกจากการเมือง ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาจากผลการวิจัยของพุตนั่มมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมสาธารณะลดน้อยถอยลงอย่างน่าใจหาย และสัดส่วนของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตกต่าลงอย่างน่าเป็นห่วง2 ข้อค้นพบนี้ได้นาไปสู่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงวิชาการด้านรัฐศาสตร์ กระทั่งในอีกสองปีถัดมา นักรัฐศาสตร์ชั้นนากลุ่มหนึ่ง3จึงได้จัดการเสวนาขึ้นเพื่อถกเถียงเกี่ยวกับสภาวการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง ผลจากวงเสวนาได้ถูกสานต่อเป็นโครงการศึกษาวิจัยร่วมกันของนักวิชาการกลุ่มนี้ และในที่สุดได้มีผลการศึกษาสาเร็จออกมาตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It” ในปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
thananithichot, stithorn . (2020). บทวิจารณ์หนังสือ Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It โดย Stephen Macedo และคณะ. King Prajadhipok’s Institute Journal, 6(2). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244665
Section
Original Articles

References

Bobby, John F. 1996. Politics, Parties, and Elections in American, 3rd edition. Chicago: Nelson-Halls Publishers.

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster.