1.การเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย

2.สถานะความเป็นพลเมืองในประชาธิปไตยเอเธนส์ (ตอนที่หนึ่ง): เงื่อนไขความเป็นมา

3.พัฒนาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์และข้อสังเกตปรากฏการณ์ในสังคมการเมืองไทย

4.การเข้าถึงวิถีประชาธิปไตยแบบชาวบ้าน : ก้าวแรกสู่การพัฒนาการเมืองภาคประชาชน

5.การเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมือง โดยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด

6.การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง :ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง

7.บทวิจารณ์หนังสือ Democracy at Risk: How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It โดย Stephen Macedo และคณะ

Published: 2020-09-21