รัฐธรรมนูญ:ในมุมมองทางรัฐศาสตร์

Main Article Content

Prayat Hongthongkham

Abstract

     ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญสิ้นเปลืองมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ดังจะเห็นว่าประเทศไทยมีกาเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรก ภายหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475และเมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 คณะรัฐประหารซึ่งมีชื่อว่า”คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นฉบับที่ 16 และได้ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่ 17 และได้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อดาเนินการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 18 เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศสืบต่อไป ระยะเวลาเพียง 75 ปี เราใช้รัฐธรรมนูญไป 17 ฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
hongthongkham, prayat. (2020). รัฐธรรมนูญ:ในมุมมองทางรัฐศาสตร์. King Prajadhipok’s Institute Journal, 5(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244674
Section
Original Articles