1.เขาร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างไร

2.รัฐธรรมนูญ:ในมุมมองทางรัฐศาสตร์

3.แก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร ให้ตรงใจประชาชน

4.ถอดบทเรียนรัฐธรรมนูญ 2540 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ 2550

5.บทบัญญัติว่าด้วย “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ในรัฐธรรมนูญ

6.กว่าจะถึงการออกเสียงประชามติ...ก็ยังไม่สายเกินไป

7ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

Published: 2020-09-22