ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

Main Article Content

Sanee Khamsuk

Abstract

     ชื่อบทความที่ตั้งไว้ ค่อนข้างจะเชยสาหรับคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการรัฐศาสตร์ แต่เป็นเรื่องที่รัฐศาสตร์ไทย (ต้อง) สนใจและค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงของการเมืองไทยอย่างมาก ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึง รัฐประหาร พ.ศ.2549 การรัฐประหารหรือการยึดอานาจทางการเมืองด้วยกลไกรัฐ การกบฏหรือการพยายามก่อการรัฐประหารแต่ไม่สาเร็จ การใช้เงินทุนสร้างพรรค และเอาชนะการเลือกตั้ง กระบวนการคอรัปชั่น ความขัดแย้งต่าง ๆ และวิกฤตการเมือง ล้วนเกิดขึ้นซ้า ๆ ในแบบแผน (pattern) คล้าย ๆ กัน จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ‚วงจรชั่วร้ายหรืออุบาทว์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
khamsuk, sanee . (2020). ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยไทย. King Prajadhipok’s Institute Journal, 5(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244679
Section
Original Articles

References

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและบุตร จำกัด, 2538.

พิทยา ว่องกุล. บรรณาธิการ.ประชาธิปไตยโดยตรงสู้ทรราชรัฐสภา.กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.

รุ่งพงษ์ ชัยนาม และคณะ. คณะบรรณาธิการ. 20 ปีรัฐศาสตร์ มสธ. รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์. กรุงเทพหานคร: พิมพ์อักษร, 2545.

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

Tansey, D. Stephen. Politics: The Basics. 3 rd edition. New York: Routledge, 2004.