พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเมืองและการเลือกตั้งของไทย : บทวิเคราะห์เบื้องต้น

Main Article Content

Montri Chenvidyakarn

Abstract

     “ --- สภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน เป็นสภาที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองมีจานวนมากมายหลายพรรค ตั้งแต่พรรคที่มีผู้แทนราษฎรมากไปจนถึงพรรคที่มีผู้แทนราษฎรสองคน สามคน หรือแม้แต่คนเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะได้คะแนนเสียงในสภามากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ จาเป็นที่จะต้องตั้งรัฐบาลผสมขึ้น อย่างรัฐบาลของกระผมเองก็ประกอบด้วยพรรคการเมืองต่างๆซึ่งมีสมาชิกมากบ้างน้อยบ้างเป็นจานวนถึง 16 -17 พรรค จากสภาพเช่นนี้มีความยุ่งยากต่างๆและความวุ่นวายสับสนในทางการเมืองก็เกิดขึ้น เพราะเหตุว่า เมื่อไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดพอที่จะตั้งรัฐบาลได้แล้ว ก็ต้องอาศัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคโน้นพรรคนี้บ้างมาประกอบกันเป็นรัฐบาล ฝ่ายใดที่ไม่เข้าร่วมก็เป็นฝ่ายค้าน แล้วก็มีความวุ่นวายไม่แน่นอนในเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ตลอดมา---”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
chenvidyakarn, montri . (2020). พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเมืองและการเลือกตั้งของไทย : บทวิเคราะห์เบื้องต้น. King Prajadhipok’s Institute Journal, 3(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244746
Section
Original Articles

Most read articles by the same author(s)