1.พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเมืองและการเลือกตั้งของไทย : บทวิเคราะห์เบื้องต้น

2.การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 ความชอบธรรมทางการเมือง เงิน และประชาธิปไตย

3.การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ของภาคเหนือตอนบนในรอบ 3 ทศวรรษ (2518-2548) : การสารวจเบื้องต้น

4.บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย” เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

5.อาริสโตเติล : การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย (ตอนที่หนึ่ง)

6.ภาพรวมเหตุและผลของการเลือกตั้ง พ.ศ.2548

Published: 2020-09-23