วุฒิสภาไทย : รากฐานที่มาและภารกิจ

Main Article Content

Kovit Wongsurawat

Abstract

     รูปแบบของสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภาของประเทศต่างๆในโลกนี้อาจแบ่งออกอย่างกว้างๆได้เป็น 2 ประเภท คือ สภาเดี่ยว และ สภาคู่ ซึ่งการที่ประเทศใดจะใช้รัฐสภาในรูปแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลทั้งทางประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ดังนั้นรูปแบบของรัฐสภาในประเทศต่างๆจึงมีที่มาที่ไปอย่างมีเหตุผลและมีวิวัฒนาการ มิใช่เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆหรือเกิดขึ้นตามเหตุผลที่สมมติให้ในภายหลังแต่อย่างใด


     ในปัจุบันประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจานวนสองในสาม ใช้รูปแบบการปกครองด้วยระบบสภาคู่ ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในหลายๆด้านทางโครงสร้าง แต่วิธีการดาเนินงานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะประกอบด้วยสองสภา คือ สภาหนึ่งเรีบกว่าสภาล่างมาจากการเลือกตั้ง จะมีสมาชิกมากกว่าอีกสภาหนึ่งแต่วาระการดารงตาแหน่งหรืออายุของสภาจะสั้นกว่า ส่วนอีกสภาหนึ่งเรียกว่าสภาสูงซึ่งมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง หรือวิธีอื่น ขึ้นอยู่กับการกาหนดรูปแบบของแต่ละประเทศ จะมีสมาชิกน้อยกว่าสภาล่าง แต่อายุของสภาจะยาวกว่าเป็นส่วนใหญ่

Article Details

How to Cite
wongsurawat, kovit . . (2020). วุฒิสภาไทย : รากฐานที่มาและภารกิจ. King Prajadhipok’s Institute Journal, 3(3). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244787
Section
Original Articles

References

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา : แนวพินิจทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548.

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. “ไม่ได้อยากเป็น ส.ว. มาตั้งแต่เกิด (1)” เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับประจาวันที่ 3 ตุลาคม 2548. ด.

ณรงค์ พ่วงพิศ และ สุรวุฒิ ปัดไธสง. รายงานการวิจัย เรื่อง อำนาจหน้าที่และบทบทของสมาชิกรัฐสภาไทยที่มาจากการแต่งตั้ง. กรุงเทพ ฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.

แถมสุข นุ่มนนท์, ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2545.

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. , ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ. กรุงเทพ ฯ: ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

เลขาธิการวุฒิสภา, สาำนักงาน. วุฒิสภาไทย “ฉบับสมบูรณ์”. กรุงเทพ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540.

วุฒิสภา, สำนักงานเลขาธิการ, วุฒิสภาไทย “ฉบับสมบูรณ์”. กรุงเทพ : สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540.

สมบัติ ธารงธัญวงศ์. การเมืองอังกฤษ. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2543.

สมบูรณ์ ไพรินทร์. บันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 – 21 ธันวาคม 2515. กรุงเทพ : สำนักค้นคว้า วิจัย ทางสังคมและเทคนิควิทยา, 2516.ฟ.

สิริ เปรมจิตต์. ประวัติรัฐธรรมนูญไทย : ฉบับแรก พ.ศ. 2475 ถึงฉบับปัจจุบัน. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ประจักษ์วิทยา, 2511.