1.วุฒิสภาไทย : รากฐานที่มาและภารกิจ

2.สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ : ความหวังที่ยังเลือนลาง

3.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.ท้องถิ่นกับความคาดหวังของประชาชน

5.อาริสโตเติล: การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย (ตอนที่สอง)

6.บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลา ” เขียนโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

Published: 2020-09-23