Conflict Management from performing work of Teachers in Trang Province

Main Article Content

ปรารถนา หลีกภัย

Abstract

This research aims to 1) study the causes of organizational conflicts among teachers in Trang Province, 2) study the methods of conflict management among teachers in Trang Province, and 3) compare the methods of conflict management classified by gender, age, monthly income and work experience. The samples consisted of 390 teachers with accidental sampling in Trang Province. The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used for the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.


The results of the research revealed that teachers’ opinions towards organizational conflicts were rated on a scale of medium. The causes of organizational conflicts arose from individual factors, organizational conditions and interaction issues respectively. Conflict management methods among teachers in Trang Province were compromise, smoothing, confrontation, withdrawal and forcing respectively. The comparison of the methods of conflict management of teachers in Trang Province classified by gender, age, monthly income and work experience were not different.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หลีกภัย ป. (2021). Conflict Management from performing work of Teachers in Trang Province. King Prajadhipok’s Institute Journal, 19(1), 93–113. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/246170
Section
Research Articles

References

กุศล ชุมมุง และคณะ. (2561). วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้. วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(1), 34-45.

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. (2546). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.

ธีรศักดิ์ อัครบวร. (2544). ความเปนครูไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์ จํากัด.

ประกายกาญจน์ แดงมาดี และวรกาญจน์ สุขสดเขียว. (2561). การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม). วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 9(2), 83-96.

พรนิชา ปัญญาเวท. (2553). การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2. (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ.

มัลลิกา บุนนาค. (2537). สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรนารถ แสงมณี. (2544). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ระเบียงทองการพิมพ์.

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์. (2557). ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วันชัย วัฒนศัพท์. (2547). ความขัดแย้ง หลักการ และเครื่องมือแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.

วิจิตร วรุตบางกูร. (2546). ศิลปศาสตร์น่ารู้สําหรับผู้นํา. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2545). ความลับขององค์การพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

วิเศษ ชินวงศ์. (2552). กระบวนทัศน์ใหม่ของการผลิตครู. วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 10(3), 1-7.

วีรนุช สุทธพันธ์. (2550). การบริหารความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่สมุทรปราการ เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ฉะเชิงเทรา.

ศรัญญา พชิราปภาพัชร และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน. (2555). แนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 3(5), 31-42.

อรุณ รักธรรม. (2538). ทฤษฎีองค์การ : ศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

อุดมศักดิ์ มั่นทน (2559). สาเหตุและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 10(2), 119-133.

Hair, J. F. Jr. Black, W. C., Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Howat, G. & London, M. (1980). Attributions of Conflict Management Strategies in Supervisor-Subordinate Dyads. Journal of Applied Psychology, 65(1), 172-175.

Moore, G. A. (1996). Organization Type and Reported Conflict Styles. Ed.D Dissertation. Peabody College for Teachers of Vanderbilt University.

Pneuman, R. W. & Bruehl, M. E. (1982). Managing Conflict. New Jersey: Prentice Hall.

Robbins, Stephen P. (2001). Organizational Behavior. 9th edition. New Jersey: Prentice Hall.

Thomas, K.W., & Kilmann, R.H. (2001). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument Profile and Interpretive Report. Retrieved from https://www.cpp.com/Pdfs/smp248248.pdf