Social Movements and Communication Strategies of the Civil Society in Chiang Mai Province

Main Article Content

สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร

Abstract

This article presents social movements of the Civil Society in Chiang Mai province in utilizing communication strategies and Lanna cultural identity. The case study for this analysis is “the We Love Doi Suthep Network”, which was the latest movement of the civic sector in the province. The concepts, research studies, and literature related to social movements of the Civil Society and non-governmental organizations were applied in order to analyze and explain the phenomenon. The study findings revealed that leaders of the civic sector are usually from non-governmental organizations. The movement issues are commonly related to environmental and cultural conservation. There have been large networks collaborating with one another for a long time, consisting of the public and private sectors, educational institutions, non-governmental organizations, and the mass media. Nevertheless, it was revealed from the latest movement that the use of social networks enabled a large number of people to participate, especially the middle class, whereas few grass-roots individuals participated, and the number of participants dwindled with time. The middle class participated mostly through social networks. Regarding the use of Lanna cultural identity, beliefs and religions via social networks and activities, it was found that they could attract the middle-aged middle class the most. However, fewer young generations, particularly students, participated due to their more urban lifestyle and some middle class individuals migrated from other areas or regions, making communication strategies based on Lanna cultural identity a distant issue. For this reason, the use of social networks and Lanna cultural identity to communicate with all groups is not always effective. It is recommended that the Civil Society add other aspects of information appropriate to particular demands. Communication strategies suitable for behavior of a target group should be emphasized in an attempt to attract more participation in order to ultimately achieve desirable demands.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พัฒนศรีวิเชียร ส. (2022). Social Movements and Communication Strategies of the Civil Society in Chiang Mai Province. King Prajadhipok’s Institute Journal, 20(1), 56–80. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/251652
Section
Original Articles

References

ภาษาไทย

กนกวรรณ แสนศรี. (2562). บทบาทและการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในกระบวนนโยบาย กรณีศึกษา ป่าแหว่ง บริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่. (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร.

กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร. (2552). การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมืองระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2551. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การเมืองและการปกครอง. เชียงใหม่.

จามะรี เชียงทอง. (2543). วิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

ธนาคารพัฒนาเอเชีย. (2554). ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป. สืบค้นจาก https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29444/csb-tha-th.pdf

ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ. แกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ. (2561, 22 ตุลาคม). สัมภาษณ์.

บัณรส บัวคลี่. แกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ. (2561, 12 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์.

บีบีซี ไทย. (2561). ถอดบทเรียนบ้านป่าแหว่ง : ชัยชนะของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ?.

สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-44270029

ปทุมรัตน์ ต่อวงศ์. (2539). การจัดการกับความขัดแย้งของชุมชนชนบทเชียงใหม่. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การศึกษานอกระบบ. เชียงใหม่.

ปัณณ์ อนันอภิบุตร และสุทธิ สุนทรานุรักษ์. (2558). การพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ประสงค์ ชุ่มใจ. (2559). การเคลื่อนไหวของประชาชนในการต่อต้านการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การเมืองและการปกครอง. เชียงใหม่.

พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์. (2547). บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลาง ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่.

มติชนออนไลน์. (2561). เชียงใหม่ยกระดับกรณีป่าแหว่ง-ผลักดันป่าชุมชน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมจัดการป่า. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_1102206

มัทนา โกสุมภ์. (2548). กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของการเมืองภาคประชาชนในกรณีสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การศึกษานอกระบบ. เชียงใหม่.

มุจลินท์ ชัยชมภู. (2550). การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ในเรื่องการถ่ายโอนการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การเมืองและการปกครอง. เชียงใหม่.

ลักขณา ศรีหงส์. ผู้ประสานงานเครือข่ายเขียว สวย หอม. (2561, 21 กันยายน). สัมภาษณ์.

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์. (2564). ประชาสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขะชาสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข. สืบค้นจาก https://www.thaingo.org/content/detail/5537

วรรณธิดา วงศ์เรือน. (2555). การเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาคำ : กรณีศึกษากลุ่มชาวบ้านช่างเคิ่ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การเมืองและการปกครอง. เชียงใหม่.

สถาบันพัฒนาประชาสังคม. (2559). แนวคิดเรื่องประชาสังคม. สืบค้นจาก https://bit.ly/3opk7ub

สามารถ สุวรรณรัตน์. (2558). อนาคตของเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม. (รายงานผลการวิจัย). สืบค้นจาก https://www.slideshare.net/FURD_RSU/ss-53543202

สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร. (2563). กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานผลการวิจัย).กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สุรดา จุนทะสุตธนกุล. (2557). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ: ตัวแสดงที่มีผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศในปัจจุบัน. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 44(2), 167-183.

หฤษฎ์ ขาวสุทธ์. แกนนำเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ. (2561, 8 ตุลาคม). สัมภาษณ์.

อภิรัตน์ หงสยาภรณ์. (2558). กระบวนการก่อตัวและพัฒนาการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะรัฐศาสตร์, การเมือง. กรุงเทพมหานคร.

อรรถพล วงศ์ชัย. (2553). การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเครือข่ายสุราพื้นบ้าน : กรณีเครือข่ายสุราพื้นบ้านกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การพัฒนาสังคม. เชียงใหม่.

อัญชลี หาญฤทธิ์. (2547). กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

บัณฑิตวิทยาลัย, การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม่.

อารยา ฟ้ารุ่งสาง. (2562). การเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้รัฐบาลชุดคสช. : ศึกษากรณีเครือข่าย

ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15(2), 67-84.

โอฬาร อ่องฬะ. (2559). การเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการปฏิรูปการจัดการฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย, การเมืองและการปกครอง. เชียงใหม่.

ภาษาอังกฤษ

Jezard, A. (2018). Who and What is 'Civil Society?'. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/

Karns, M. P. (2020). Nongovernmental Organization: Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization

Kenny, M. (2016). Civil society. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/civil-society

Meyer, D.S. & Staggenborg., S. (2007, August 9-10). Thinking About Strategy. Prepared for delivery at American Sociological Association, Collective Behavior/Social Movement Section’s Workshop, “Movement Cultures, Strategies, and Outcomes,”. Hofstra University, Hempstead, New York.

Swidler, A. (1995). Cultural Power and Social Movements. In H. Johnston & B. Klandermans (Eds.), Social Movements and Culture (pp. 25–40). Minneapolis: University of Minnesota Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/

5749/j.ctttt0p8.5

The World Bank. (2007). Civil Society and Peace building Potential, Limitations and Critical Factors. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/

en/875891468136195722/pdf/364450SR0REPLA1nd1Peacebuilding1web.pdf

Turner, R. H., Smelser, Neil J. & Killian, Lewis M. (2020). Social Movement. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/social-movement

Zald, M. N. (2008). Culture Ideology and Strategic Framing. In McAdam, D., John McCarthy, D.J., & Zald, M. N. (Eds), Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings (pp. 261-274). The United States: Cambridge University Press.