Contact

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
Phone 0817908464

Support Contact

พระดบัสวิน ปภสฺสโร (แสนสุริวงค์)
Phone 0815474704