Contact

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
Phone 0817908464

Support Contact

ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
Phone 0807247658