ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร.
Editor
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 0817908464

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ 0807247658