ข่าวประกาศ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ เปิดรับบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทความได้ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/management/settings/website หรือส่งบทความมาที่ Email...mccuubon99.journal@gmail.com 

โทร 080-7247658