บรรณาธิการ (Executive Editor)

พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,รศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

๏ กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง

มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.สมหมาย ชินนาค

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.สมนึก จันทร์โสดา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย