การนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติ ของแขนงการค้าภายใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

ทองสุก กองแก้ว
ผศ.ดร.วินัย จำปาอ่อน
ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติและแนวทางพัฒนาการนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติของแขนงการค้าภายใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทะเบียนการค้า จำนวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติของแขนงการค้าภายใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการดำเนินงานตามแผน (Do) มีการดำเนินงานตามแผนการประชุมผู้ประกอบการให้สามารถนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการวางแผน (Plan) มีการวางแผนก่อนนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและประชาชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค ให้ทราบอย่างทั่วถึงกัน และด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) มีการนำผลการติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้ามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนแนวทางพัฒนาการนำนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในการควบคุมราคาสินค้าไปปฏิบัติของแขนงการค้าภายใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการวางแผน (Plan) ควรมีการประชุมชี้แจงนโยบายให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้านการดำเนินงานตามแผน (Do) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Check) ควรมีการวางระบบติดตาม ระบบการดำเนินงาน และระบบการประเมินผลร่วมกันของแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเข้าร่วมในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนในยุกต์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles

References

แขนงการค้าภายใน. ข้อบัญญัติ ฉบับเลขที่ 207 / นย. (นายกรัฐมนตรี) ลงวันที่ 10 ตุลาคม2001 ว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้า. นครหลวงเวียงจันทร์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2010.
_____________. บทบัญญัติตรวจสอบการค้า ฉบับเลขที่ 508 / นย. (นายกรัฐมนตรี) ลงวันที่ 4ธันวาคม 2012 กำหนดอัตราการปรับไหมสำหรับผู้กระทำความผิดในการนำเข้าส่งออกสินค้า และดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต. นครหลวงเวียงจันทร์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2012.
_____________. ทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการองค์กรแขนงการค้าภายใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. แขวงจำปาสัก: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2017.
ดวงรัตน์ จันทร. ความคาดหวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร, 2559.
ธชะนัน วงศ์ปัน. การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัย. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ์, 2555.
พรรณพร พงษ์สามารถ. แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษา: กรมการค้าภายใน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
วรเดช จันทรศร. ทฤษฏีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556.
วิทูรย์ เหล่าสมบัติทวี. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2559.
อุตสาหกรรมและการค้า. กระทรวง. กฎหมายปกป้องผู้ซมไซ้ (การคุ้มครองผู้บริโภค) ฉบับเลขที่ 02 / สภช. (สภาแห่งชาติ) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2010 บังคับใช้กับผู้ที่กระทำผิด. นครหลวงเวียงจันทร์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2010.
_________. ข้อบัญญัติ เลขที่ 474 / นย. (นายกรัฐมนตรี) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2010 ว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและการบริการ. นครหลวงเวียงจันทร์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2010.
_________. ข้อตกลงว่าด้วย องค์การคุ้มครองราคา ของแขนงอุตสาหกรรมและการค้า เลขที่ 1065/อค/คพน. วันที่ 4 มิถุนายน 2012. นครหลวงเวียงจันทร์: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า, 2010.
Likert, Rensis . The Human Resources: Cases and Concept. New York: Hart Cout Brace B . World in Coperated, 1970.