แนวทางการนำนโยบายสู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ศุภรัตน์ บุตรคุณ
วินัย จำปาอ่อน
จุฑามาส ชมผา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการนำนโยบายสู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาแนวทางการนำนโยบายสู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบขององค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 331 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา


                 ผลการวิจัยพบว่า


                 สภาพการนำนโยบายสู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล รองลงมา คือ การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำนโยบายสู่การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ ควรมีการจัดสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อสามารถให้ประชาชนได้ออกกำลังกายหรือเป็นสถานที่พักผ่อนได้ในชุมชน การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ควรมีการจัดอาคารสถานที่หรือสวนสาธารณะที่ให้บริการที่มีความสะอาดและสะดวกในการออกกำลังกาย การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง ควรจัดให้มีการบริการส่งเสริมสุขภาพด้านอารมณ์เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียด การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี การปรับระบบบริการสาธารณสุข ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหรือลานกีฬาให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

Article Details

บท
Research Articles