Contact

งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Phone 02-5293598 กด 15

Support Contact

สุมาลี ธรรมนิธา
Phone 0836074907