วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จิตวิทยา ศิลปกรรม) จากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความ

2019-08-30

  1. ผู้เขียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตีพิมพ์บทความในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บทความละ 2,500 บาท โดยจะต้องชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม
  2. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารนั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสมอไป เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ กรณีบทความที่ส่งไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ส่งบทความ

Vol. 9 No. 3 (2019): September-December 2019

Published: 2019-12-28

THE CURRICULUM EVALUATION ON BACHELOR DEGREE OF EDUCATION PROGRAM IN MATHEMATICS (5-YEAR-ENGLISH PROGRAM) (NEW CURRICULUM 2014), VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUM THANI PROVINCE

กอบกุล สังขะมัลลิก, เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซน, จันทนี อินทรสูต, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

1-17

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION GUIDELINES FOR ENHANCING ANALYTICAL THINKING SKILLS OF THE PRIVATE SCHOOL STUDENTS IN SARABURI PROVINCE

กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ, ลฎาภา นาคคูบัว, จุฑาภรณ์ บุญสุข

50-60

M͂ARA IN THE PALI CANON

จิระศักดิ์ สังเมฆ, ประกาศิต ประกอบผล

187-198

CREATING AND COMMUNICATING FOLK PERFORMANCE AS TOURISM ACTIVITY FOR PROMOTING COMMUNITY BASED TOURISM

เมธาวี จำเนียร, กรกฎ จำเนียร, ศศิพัชร บุญขวัญ, ทองพูล มุขรักษ์, ยงยุทธ ปาณะศรี, วรรณา เทพณรงค์

199-210

EARLY CHILDHOOD TEACHERS AND CHILD DEVELOPMENT ACCORDING TO THE KING'S PHILOSOPHY

จินดา น้าเจริญ, อภิญญา มนูญศิลป์

211-221

View All Issues

Indexed in TCI