ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ 

2021-05-20

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ  เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย. - ธ.ค. 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้

แบบฟอร์ม  คลิกได้ที่นี่ http://acad.vru.ac.th/acad_journal_online/acad_forms_onlogin.php