สิ่งที่ต้องแนบในการส่งบทความ

2021-08-07

สิ่งที่ต้องแนบในการส่งบทความ
1.  บทความ ในรูปแบบ Word
2.  บทความ ในรูปแบบ PDF
3. แบบนำส่งบทความ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลายมือชื่อผู้นิพนธ์ทุกท่าน (PDF)