THE LOCAL CULTURAL HERITAGE OF BUA CHUM SUB-DISTRICT, CHAIBADAN DISTRICT, LOPBURI PPOVINCE

  • สุริยะ หาญพิชัย
  • ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
Keywords: Local Culture, Bua Chum Sub-district, Thai-Boeng Bua Chum

Abstract

         This research is aimed to 1) study the origins and changes of the local cultural heritage of Bua Chum sub-district and 2) conservation the local cultural heritage of Bua Chum sub-district Chaibadan district, Lopburi Province. The 20 Key informants employed comprised chief of a Bua chum sub-district, local wise men, and the Bua chum villagers. The instruments were a participatory observation, an in depth interview form and a data vote form.
           The findings showed as follows: The Bua chum sub-district community formerly called mueang Bua chum or Bua chum city had a long history based on the archaic soirees recoded. It was the frontier city next to Korat, a trade route of cattle in former times. As a result it was believed that Bua chum people had migrated from Korat. They spoke the Bua chum Thai-boeng language a local identity. The local culture of Bua chum sub-district were as follows: handicraft culture such, as basket, fine round wicker basket with a square bottom, and basketry inherited from generation to generation in the form of memory, food culture like kaeng bon, kaeng khilek-kinds of local curry inherited from generation to generation in the form of household studies from parents and ram-tone or ram wont culture a Thai folk couple dance dancing round in circles to the accompaniment of music and or singing inherited from generation in the form of oral tradition. The conservation of the local cultural heritage of Bua Chum sub-district they kept these cultures by preserving the form of original culture accompanied by developing so as keep up with the changing world. These preservation were as follows: 1) Transfering from family 2) Finding knowledge by myself 3) Learning and Practicing 4) Sharing knowledge.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

References

กานดา เต๊ะขันหมาก. (2554). กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพฯ: สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม.
คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. (2540). ชัยบาดาลบ้านเรา หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดความรู้เรื่องท้องถิ่น. ลพบุรี: มิ่งเมือง.
จามร พงษ์ไพบูลย์. (2550). กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา “เพลงโหงฟาง” ของจังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา.
ชานนท์ วิสุทธิชานนท์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ. (2549). พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการแสดงทางวัฒนธรรมและกระบวนการรื้อฟื้นความเป็นไทยเบิ้ง. วิทยานิพนธ์สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธนพชร นุตสาระ.(2557). แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ทรงคุณ จันทจร, พิสิฏฐ์ บุญไชย และไพรัช ถิตย์ผาด. (2552). คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.
บูรณ์เชน สุขคุ้ม และธนพล วิยาสิงห์. (2556). วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.
พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ. (2557). การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: หมู่บ้านศาลาแดงเหนือเชียงรากน้อย. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สุรัตน์ เลิศล้ำ และคณะ. (2553). โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและคาบสมุทรมลายา. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
Published
2018-04-30
How to Cite
หาญพิชัยส., & การะเกตุณ. (2018). THE LOCAL CULTURAL HERITAGE OF BUA CHUM SUB-DISTRICT, CHAIBADAN DISTRICT, LOPBURI PPOVINCE. Valaya Alongkorn Review, 8(1), 47-60. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var/article/view/146933
Section
New Section Title Here