FACTORS AFFECTING BEHAVIORS TO REDUCE BLOOD SUGAR LEVELS OF DIABETIC PATIENTS IN BANGPOOMAI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, SAMUTPRAKARN PROVINCE

  • ดวงหทัย แสงสว่าง
  • อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
  • นิลาวรรณ งามขำ
Keywords: Behaviors to Reduce Blood Sugar Levels, Diabetic Patients

Abstract

          Descriptive research was used in conjunction with correlational research. This research aimed to study factors that could predict behaviors that reduced blood sugar levels of diabetic patients in Bangpoomai Tambon Health Promoting Hospital, Samutprakarn province. The samples were diabetic patients who had HbA1C of more than seven percent. Samples of 95 diabetic patients were selected using a simple random sampling technique. The data were analyzed by multiple regression analysis.
          The study findings showed that diabetic patients had an overall behavior to reduce blood sugar levels in a fair level. Factors related to behavior that reduced blood sugar levels were a perceived susceptibility and severity. A perceived susceptibility and severity could predict behaviors to reduce blood sugar levels of diabetic patients with the coefficient at -0.24 that were statistically significant at the .05 level.
         As a result of the findings of this research, The Bangpoomai Tambon Health Promoting Hospital should events to strengthen awareness skills practice diabetic patients in the community and monitoring to ensure people with diabetes have a habit of lowering blood sugar levels better. Moreover, other personnel can use the findings of this study for monitoring and advising patients individually to achieve a good relationship with treatment and regular follow-up which will reduce blood sugar levels including any long-term complications.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ดวงหทัย แสงสว่าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นิลาวรรณ งามขำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

References

กรรณิกา สายแดง. (2554). กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา. (2557). สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2555. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ. (2558). คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพปีงบประมาณ 2558. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://www.thaincd.com. (2528, 28 มีนาคม).
กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เทพ หิมะทองคำ และคณะ. (2555). ความรู้เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จูนพับลิชชิ่ง.
นันทวดี ดวงแก้ว. (2551). ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประกาย จิโรจน์กุล. (2556). แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำไปใช้. กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
ฝ่ายวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่. (2557). สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน. สมุทรปราการ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. (2558). ขอบเขตการดำเนินงานและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://hph.moph.go.th/index.php?modules=Content& action=history#. (2558, 31 มีนาคม)
สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
อรพินท์ สีขาว, รัชนี นามจันทรา และสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ. (2555). การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
Association, A. D. (2007). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 30 (1): 42-47.
Becker, M., Drachman, R., & Kirscht, J. (1974). A New Approach to Explain in Sick-Role Behavior in Low-Income Population. American Journal of Public Health. 64: 205-215.
Becker, M. H. & Maiman L. A. (1975). Sociobehavioral Determinants of Compliance with Health and medical Care Recommendation. Medical Care. 13(1): 10-24.
Pender, N. J. (1996). Health promotion in nursing practice. (3rd ed.) Stamford, CT: Appleton & Lange.
Published
2018-04-30
How to Cite
แสงสว่างด., ผลิตนนท์เกียรติอ., & งามขำน. (2018). FACTORS AFFECTING BEHAVIORS TO REDUCE BLOOD SUGAR LEVELS OF DIABETIC PATIENTS IN BANGPOOMAI TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, SAMUTPRAKARN PROVINCE. Valaya Alongkorn Review, 8(1), 103-117. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var/article/view/146940
Section
New Section Title Here