Focus and Scope

นโยบายการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน

        เริ่มดำเนินการจัดทำพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารฯ ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 3 และในโอกาสที่วารสารฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน อันได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn”ISSN 2351-0374(ปริ้น) ISSN  2730-1516 (ออนไลน์)  โดยวารสารฉบับนี้ เป็นวารสารราย 6 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

       สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

       บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

Peer Review Process

การอ่านประเมินต้นฉบับ

       บทความวิจัยต้นฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความให้เพิ่มเติม แก้ไข แล้วแต่กรณี โดยบทความที่ผ่านการประเมินได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ผู้นิพนธ์บทความจะได้รับหนังสือแจ้งพิจารณาการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับที่บทความวิจัยนั้นลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

Publication Frequency

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)

          ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

           วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา สังคมวิทยา  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  มานุษยวิทยา  โบราณคดี ประชากรศาสตร์  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Sponsors

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2529-3914 ต่อ 11

E-mail: huso_published@vru.ac.th

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://huso.vru.ac.th

Sources of Support

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2529-3914

E-mail: huso_published@vru.ac.th

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://huso.vru.ac.th

Journal History

ความเป็นมาของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน

        เริ่มดำเนินการจัดทำพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารฯ ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 3 และในโอกาสที่วารสารฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน อันได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น “วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn”ISSN 2351-0374(ปริ้น) ISSN  2730-1516 (ออนไลน์)  โดยวารสารฉบับนี้ เป็นวารสารราย 6 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

       สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

       บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์