Focus and Scope

นโยบายการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน

       วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการจัดทำพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 และในโอกาสที่วารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาหาความรู้ โดยแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science”ISSN 2351-0374 และ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRUResearch and Development Journal Science and Technology” ISSN: 2351-0366 โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่สาขาละ 3 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทั่วไป

       สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารวิจัยและพัฒนาฯ อย่างน้อย 2 ท่านก่อนลงตีพิมพ์

       บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

Peer Review Process

การอ่านประเมินต้นฉบับ

       บทความวิจัยต้นฉบับที่ส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ลังคมศาสตร์ จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ อย่างน้อยจำนวน 2 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความให้เพิ่มเติม แก้ไข แล้วแต่กรณี โดยบทความที่ผ่านการประเมินได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ผู้นิพนธ์บทความจะได้รับหนังสือแจ้งพิจารณาการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับที่บทความวิจัยนั้นลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

Publication Frequency

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)

          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)

          ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา สังคมวิทยา  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  มานุษยวิทยา  โบราณคดี ประชากรศาสตร์  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Sponsors

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

E-mail: rdi_published@hotmail.com

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://rd.vru.ac.th

Sources of Support

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

E-mail: rdi_published@hotmail.com

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: https://rd.vru.ac.th

Journal History

 

ความเป็นมาของวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยเริ่มดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และในโอกาสที่วารสารวิจัยและพัฒนาฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาหาความรู้ โดยแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น “วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science” ISSN 2351-0374 และ “วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี VRU Research and Development Journal Science and Technology” ISSN: 2351-0366 โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่สาขาละ 3 ฉบับต่อปี (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่โดยจัดส่งให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ 150 บาท 

            สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้บทความที่เสนอขอตีพิมพ์จะต้องไม่เคยหรือได้อยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวจะต้องได้รับการอ่านและประเมินคุณภาพพร้อมได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารวิจัยและพัฒนาฯ อย่างน้อย 2 ท่านก่อนลงตีพิมพ์

            บทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์