บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

           วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  จิตวิทยา สังคมวิทยา  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน  มานุษยวิทยา  โบราณคดี ประชากรศาสตร์  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง