ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร
รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก  ศรีเชลียง

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย

รองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ชัชพันธุ์  ยิ้มอ่อน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.มนฤดี  ช่วงฉ่ำ
นายกฤตนันท์  ในจิต
นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สมภาร พรมทา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์       

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.บุญทัน   ดอกไธสง     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ศ.ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ศ.ดร.นราพงษ์   จรัสศรี     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์   

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.อรรถพร   ฤทธิเกิด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกรบัง

รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดร.สัญญา  เคณาภูมิ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

คณะกรรมการจัดทำวารสาร

ผศ.ดร.ชนินทร  สวณวนภักดี  

กรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณภาพบทความ

ผศ.ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ

กรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณภาพบทความ  

อ.ดร.ดาวราย  ลิ่มสายหั้ว

กรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณภาพบทความ  

อ.ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร

กรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณภาพบทความ  

อ.ศุภวิชญ์  พ่วงสุวรรณ 

กรรมการฝ่ายกลั่นกรองคุณภาพบทความ  

อ.สุคนธา  ฟูสุวรรณ

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร             

ผศ.พรศิริ นาควัชระ

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.ศิวนนท์  นิลพาณิชย์

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.สุพรรณี  เรืองสงค์

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.ณัฐพล  สิทธิพราหมณ์

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.ดร.ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

Mr. Daniel  Guay 

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร

Mr. Sheldon  Daniels

กรรมการฝ่ายจัดการวารสาร