บรรณาธิการอำนวยการ
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
นางวารุณี จันทพึ่ง
น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
น.ส.ชนาพร วัยทรง
นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์

กองบรรณาธิการ

1.ศ.ดร.สมภาร พรมทา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ศ.ดร.เดือน ดำดี                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4.ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า           บริษัทแอดว้านบิธิเนสเวลลอปเมนท์จำกัด

5.รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6.รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.พระมหาสมบูรณ์  วุฑฒิกโร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย