แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผ่าน กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (SWOT-AHP)

Main Article Content

วัลลภา ศรีทองพิมพ์
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
ดร.อภิเทพ แซ่โคว้

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของกลุ่มธุรกิจในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในประเทศไทย 2) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่เหมาะสม เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 400 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Analytic Hierarchy Process โดยใช้เทคนิค เดลฟาย Delphi
          ผลการวิจัย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว พบว่า จุดแข็ง ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ 2) ความคุ้มค่าระหว่างราคาเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ 3) ด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ จุดอ่อน คือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาต่างประเทศ โอกาส ประกอบด้วย 1) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม 2) มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามติดอันดับโลก 3) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความหลากหลาย อุปสรรค ประกอบด้วย1) มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจในแต่ละประเทศเกิดขึ้นมาก 2)การใช้นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลประเทศคู่แข่ง และ 3) ทักษะการสื่อสารของประเทศคู่แข่งดีกว่า
สำหรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว มีข้อค้นพบดังนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในระบบโซ่อุปทานโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 2) การบังคับใช้กฎหมายให้เข็มงวด 3) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4) กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรในระบบโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 5) ภาครัฐเป็นผู้นำการบูรณาการ และ 6) การพัฒนาระบบ Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์


              The research is intended for 1) studying strength, weakness, opportunity, and threat in tourism industry and 2) identifying appropriate strategies for the supply chain the entire tourism industry. This study selected two groups of research participants namely 400 foreign tourists and fifteen specialists in the supply chain tourism.


              The research findings suggest that the strength of Supply Chain Strategies of Tourism in Thailand consisted of   1) service quality of service provider 2) values between products or services prices comparison 3) goods and services varieties. Meantime, weakness of Supply Chain Strategies of Tourism on Thai tourism supply chain is the inability to communicate in foreign language. As for opportunities, they are 1) Thailand beautiful natural resources and each region distinctiveness 2) world class beautiful tour attractions 3) diversified tour activities, cultures and traditions with each region diversity. For Threats, they are 1) interesting new tour sites in each country 2) the use of government support tourism policy in the competitor countries and 3) communication skills of better competitor countries


          As for the appropriate Supply Chain Strategies of Tourism, the findings indicate 1) the improvement in personnel communication skills in foreign languages and 2) strict law enforcement whereas 3) focusing in Creative and Innovation to increase values and 4) building alliances in the Supply Chain Strategies of Tourism 5) the state is the leader on integration to match the practice and 6) developing Big Data for the public benefits

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย