ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

พระมหาปรีชา สาเส็ง
สถิตย์ นิยมญาติ
บุญเลิศ ไพรินทร์
กานต์ ศรีวิภาสถิตย์

Abstract

             การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดแดนภาคใต้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างตัวต่อตัวจากพระผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 19 รูป/คน เลือกสัมภาณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection) และการวิจัยเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถามพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 158 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ (Descriptive interpretation)


ลการวิจัยพบว่า  


  1. 1. หลักเกณฑ์การจัดการความรู้ทางพุทธศาสนา การวางแผน การอบรม การเผยแผ่หลักธรรมคำสอน โดยใช้เครื่องมือสื่อสารในการเผยแผ่ ผลิตสื่อที่สอดคล้องกับยุคสมัยในการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ในแต่ละวัย และมีการทำงานเชิงรุกในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผล

  2. 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำของพระธรรมทูตในการเป็นแบบอย่างและให้ประชาชนไว้วางใจ โดยการทำความเข้าใจ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 2) การบริหารทั่วไป ยึดหลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อลดความขัดแย้งสร้างความปรองดอง จัดกิจกรรมและทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมสร้างกำลังใจ 3) ทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สื่อเพื่อการเผยแผ่ 4) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน้นการเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น

  3. 3. การเผยแผ่ที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นำของพระธรรมทูตอาสา ยึดหลักสัปปุริสธรรม รู้เขารู้เรา เพิ่มการอบรมความรู้ในหลักธรรม สร้างความสามารถในการเผยแผ่และการเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน 2) ด้านการบริหารโครงการมีการจัดทำแผนส่งเสริมการเผยแผ่ระยะ5 ปี ในการกำหนดยุทธศาสตร์ มุ่งเผยแผ่เน้นการสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้ง 3) ด้านทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ เช่น บุคลากรที่ประสานงานในโครงการ ทุนเพื่องานเผยแผ่ ในการจัดหาวัสดุการเดินทาง เพื่อการทำงานเชิงรุกและเข้าถึงประชาชน 4) ศึกษาหาวิธีการเผยแผ่ที่เหมาะสม เช่น การออกพบปะสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังประชาชน มีการติดตามและประเมินผล ให้งานเผยแผ่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น โดยจัดกิจกรรมวิถีพุทธให้มีการเรียนรู้อยู่อย่างมีส่วนร่วม สร้างพลังชุมชน

           The objective of this research is 1) To study the Effectiveness of The Buddhism in Propagation of Volunteers Monks in The Five Southern Provinces.2) To study the factors that affect the propagation of Buddhist missionary volunteers in five provinces. and 3) Suggestions to improve the factors that affect the performance of the Buddhism of the missionary volunteer in the five southern border provinces to be more appropriate. The research methodology was qualitative research data from key informants 19 person with a deep interview, by face to face interviews. And quantitative distribution of the missionary asked five southern provinces. 158 examples analyzed by the depiction.


Findings were as follows:


  1. Buddhism effectiveness of the missionary volunteer in five provinces. knowledge management, planning, training, Buddhist missionaries Doctrinal. Using communication tools to disseminate material things.Production in line with the era of knowledge transfer to the local individual ages. And are proactive in spreading the teachings of Buddhism. A monitoring and evaluation.

  2. Factors affecting the propagation of Buddhism missionary volunteers in five provinces. 1) Leadership of the missionary in an exemplary and the public trust. By understanding The lifestyle of the people living in the area.2) general administration Understanding the principles of access and development to reduce conflict reconciliation. Activities and working with local people. A visit encouraging.3) resource management, including personnel, budget, media propaganda. 4) How Buddhism. On the target The meeting exchanged views and activities together. Have assessed.

  3. The mission effectiveness.The powerful factor 1) the leadership of the missionary theology based Sappuris know they know we increase training in the principles. The ability to create and disseminate the exemplary to the public. 2) The project management plan has five years to promote the propagation strategies. Missionaries focus on building reconciliation and reduce conflict, 3) the resources to promote the propagation of such personnel who coordinated the project. Funding for the mission In the supply of travel to work proactively and accessible to the public. 4) Learn how to convey the right to issue such an airing. To exchange, learn and listen to the people. A monitoring and evaluation The mission, the culture endemic. The Buddhist way of life Learning is a participant. Community Empowerment

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย