การเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการขององค์กร สวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สิริมาส หมื่นสาย
ปัญญา คล้ายเดช
ร.ต.วสันต์ ศรีสอาด

Abstract

          การศึกษาการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการขององค์กรสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยศึกษาภายใต้ประเด็นหลัก 3  ประเด็นได้แก่1)การเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการขององค์กรสวัสดิการสังคม2)สภาพปัญหาการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ3)แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการขององค์กรสวัสดิการสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษานำเสนอได้ดังนี้


1.สมาชิกกองทุนมีความรู้เกี่ยวกับการเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ รู้จักกองทุน และสามารถเข้าถึงกองทุนและงบประมาณไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการขอรับเงินจากกองทุน และกระบวนการติดตามการดำเนินของกองทุน


            2.สภาพปัญหาการเข้าถึงกองทุน คือ กฎระเบียบของกองทุน ฯ ไม่มีความยืดหยุ่นต่อสมาชิก การกำหนดขอบเขตแนวทางการจัดทำข้อบังคับของกองทุนฯไม่ชัดเจน มีปัญหาเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ   และขาดกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาประสานงาน  ขาดประสบการณ์ในการทำงานและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานและพบว่าในการดำเนินการนั้นผู้มีสิทธิขอใช้เงินกองทุน จำเป็นจะต้องมีตัวกลางคอยประสานงาน  ต้องมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ  ขาดจิตอาสาที่จะช่วยเหลือจริงจัง   มีผู้ประสานงานแต่ยังมีจำนวนที่น้อยและ บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในการเข้าถึงกองทุน


  1. แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการพบว่าควรมีช่องทางการสื่อสารเพิ่มกลุ่มงาน  ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจนมากขึ้น มีบุคลากรที่จะเป็นสื่อกลาง  แนะนำมีช่องทางการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น  มีการอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำโครงการ  การเขียนโครงการที่ถูกต้อง และการบริการให้คำปรึกษา   การกำหนดขอบเขตการทำงาน รอยต่อระหว่างองค์กร เช่น หน่วยงาน มูลนิธิองค์กรต่างๆ และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  ควรจัดระบบการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          The Objectives of this research were to study: 1) the Access to community welfare fund of social welfare organization, 2) state of problem of access to social welfare fund and 3) the guideline to development of the access to Community Welfare Fund of Social Welfare Organization in Nakhon Rajasima Province. From the research, it was found that


  1. Most Members know the fund and understand to presentation in the project proposal and can access to the fund for community development, but they lack of knowledge and understand to participate in funding process and evaluation.

  2. Problems of fund access are; 1) fund regulation is not flexible for members 2) scope for project proposal was not clearly 3) there are not reporting about project operation and fund expenditure 5) no young members come to joint in the group 6) members have no experience and work without salary. Problem of funding operation as 1) members work without coordinator between members and the fund director 2) no volunteer come to help the operation of the fund and 3) the lack of knowledge in funding access

       3. The guideline to development of the access to Community Welfare Fund is; 1) It should to have the ways for communication between fund director and members 2) It should to seminar on project operation, relevance regulation and exchange of the knowledge on project operation, project writing and setting of operation process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย