ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการเลือกใช้บริการธุรกิจออฟฟิตร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อ้อมจันทร์ วงศ์วิเศษ
วิลาสินี ยนต์วิกัย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจออฟฟิตร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีทำการวิจัยเชิงปริมาณจากการสำรวจผู้มาใช้บริการธุรกิจออฟฟิต  ร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน เมื่อได้ผลสำรวจจึงนำผลที่ได้มาทำการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านผู้มาใช้บริการ ผู้บริหาร และผู้ชำนาญการด้านธุรกิจออฟฟิตร่วมแบ่งปันจำนวนด้านละ 1 ท่าน


               ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจออฟ-ฟิตร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ 1). อายุระหว่าง 24-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.25 2). อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.00 3). รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 และ 4). ความถี่ในการใช้บริการ1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.25 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจออฟฟิตร่วมแบ่งปันในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ 1). ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.22 และ 2). ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.37 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


            The purpose of this research was to study personal factors and service marketing mix factors affecting consumer satisfaction towards co-working space in Bangkok. This research combined a research methodology between quantitative and qualitative research, with tools for data collection including survey and in-depth interviews. Quantitative data was obtained from a survey of 400 samples using co-working space in Bangkok. Qualitative data was obtained by the use of in-depth interview with consumer, manager and coworking space specialist.
           The results showed that the personal factors affecting consumer satisfaction towards co-working space in Bangkok were mainly 1). ages between 24-29 years old at 44.25% 2). private employees at 53.00% 3). average monthly salary 20,001 to 30,000 baht at 42.75% and 4). usage frequency 1-2 times per week at 37.25%. Service marketing mix factors affecting consumer satisfaction towards co-working space in Bangkok were 1). product (mean 4.22) and 2). physical evidence and presentation (mean 4.37) at the 0.05 statistical significance level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย