ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงสำหรับแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงแมวในประเทศไทย

Main Article Content

ศุภาวีร์ มงคลชาติ
วิลาสินี ยนต์วิกัย

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับแมว อีกทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงแมวในประเทศ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 2 วิธี การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไควสแควร์ (Chi-square) ทีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการหาความสอดคล้องกันระหว่างความคิดเห็นของผู้นำทางความคิด ผู้ขายและผู้บริโภคกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
            โดยผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ระดับรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จำนวนแมวที่เลี้ยงหรือเป็นเจ้าของคือ 1 ตัว ลักษณะของแมวที่เลี้ยงเป็นแมวขนสั้น เหตุผลหลักที่เลี้ยงแมวคือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อโดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ความถี่ในการซื้อคือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง มากกว่า 500 บาท ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ปริมาณการซื้อต่อครั้ง มีปริมาณไม่แน่นอนแล้วแต่ความสะดวก ช่องทางการซื้อคือซื้อด้วยตนเอง สถานที่ซื้อที่ไปใช้บริการเป็นประจำมากที่สุด คือแผนกผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านการเลือกซื้อ ความถี่ในการซื้อต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดใจซื้อ ปริมาณการซื้อต่อครั้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้าน ช่องทางในการซื้อ สถานที่ซื้อที่ไปใช้บริการเป็นประจำมากที่สุด ที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งผลจากวิจัยคุณภาพพบว่า คิดเห็นของความคิดเห็นของผู้นำทางความคิด ผู้ขายและผู้บริโภคพบว่า มีความเห็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานในผลการวิจัยเชิงปริมาณ


           The purpose of this research was to study personal factors and cat products consuming behavior included marketing factor relations with cat products consuming behavior in Thailand metropolis. This research was combined 2 methods. Quantitative research: Group of sample are 400 persons use questionnaire as tool collected data, Statistics used for the analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's chi-squared test statistics  on the statistical level significance of .05 and Quality research: Group of sample are opinion leader, vendor and consumer  use  structure interview question from result of quantitative research as tool collected data for In-depth Interview looking for concordances between opinion  and result of quantitative research.


          The results of the Quantitative research were as follows: 1)  Most  group of samples were female, 31-35 years of age, single status, bachelor's degree. Average monthly income level 20,001-30,000 Baht per month raising only one cat, main reason for raising cats is to make friends.    2) Most of group samples focus on the quality of the product. Frequency of purchase is 2-3 times per week. Spend more than 500 baht per purchase. Decided purchase by themselves. Purchase volume are uncertainty depend on consumer to be convenient. Purchasing by themselves.  The place is most frequent use of service as pet products store in department store or supermarket. 3) Marketing factors relation with cat products consuming behavior field Focus on purchasing, Frequency of purchasing, Spend per purchasing, Participants decided for purchasing, Purchasing volume,  on the statistical level significance of .05 except field Channel of purchasing and  Place of purchasing are unrelated. The results of the Quantitative research as concordances between opinion and result of quantitative research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย