ผู้นำองค์การที่ดี

Main Article Content

เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล

Abstract

          องค์การทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งองค์การไม่แสวงหาผลกำไรล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองและการอยู่ดีมีสุขมาสู่ประชาชนในประเทศนั้น ๆ แม้ว่าแต่ละองค์การจะมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ ทุกองค์การต้องมีผู้นำ ซึ่งจะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรภายในองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดขององค์การ ส่งเสริมการทำงานของแต่ละภาคส่วนให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้นำในแต่ละองค์การจึงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด มีภาระ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุด มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เป็นศูนย์รวมพลังความคิด สติปัญญาและกำลังใจของพนักงาน ตลอดจนมีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การไปสู่ความสำเร็จ


            บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่นำเสนอคุณลักษณะที่ดีและคุณธรรมของผู้นำ รวมทั้งหลักในการตัดสินใจของผู้นำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมที่ฝั่งรากอย่างมั่นคงอยู่ในใจของผู้นำ เมื่อคราที่ผู้นำต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงใด หรือตกอยู่ในสถานการณ์รุนแรงแค่ไหน ผู้นำในทุกระดับชั้นของแต่ละองค์การก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้เป็นหลักในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นทุกฝ่าย ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การและส่วนรวมในที่สุด


           All organizations including government, government enterprise, private sector, and non-profit organizations have an important role in driving the economy of each country. Even though each enterprise has different objectives in their business but they all have the same common thing, which is to have a leader who sets a plan, creates a policy, and leads the organization to reach its uttermost goal. A leader is the one who has the highest authority, takes the most responsibility, spreads his or her vision, and plays a key successful factor role of each organization.


           This academic article aims to propose the characteristics of good leader, morality of leader as well as decision making principles for leaders based on moral and ethical support in their minds. No matter what kinds of situations the leaders might face with, these principles will be as the guidance for leaders to solve the problems with mutual understanding and to have effective approaches and the efficient solutions, which will be beneficial to the organization as a whole.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย