นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล
ปิยะ กล้าประเสริฐ
กันศิริ ปฎิมา

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3 เปรียบเทียบความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการเรียนจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเอง และ 4 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน 1 การศึกษาความต้องการและลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.96 ไปสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม จำนวน 350 คน ซึ่งมาจากคณะ/วิทยาลัยละ 50 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงและแบบก้อนหิมะ จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอน 2 การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.97 จากนั้นจึงนำไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเอง ด้วยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.96 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.87 ไปทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test และขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการใช้แบบสอบถามที่มีค่าความสอดคล้องที่ 0.96 และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.97 ไปสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


            1 ความต้องการการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar&space;\chi= 3.96 , S.D.= 0.72) ส่วนลักษณะการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar&space;\chi= 3.67 ,S.D.= 0.71)


            2 คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.60


            3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


            4  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำตนเองเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar&space;\chi= 3.86 ,S.D = 0.63)


 


           The purposes of the research were 1 to  study  of  learning  needs  and  learning  styles  about  development  of  instructional  management  by  self-directed  learning  for  entry  into  Asean  Community ,2 to  develop  a  manual  of   instructional  management  by  self-directed   learning  about  entry  into  Asean  Community ,3 to  compare  learning  achievement  about  entry  into  Asean  Community  after  study  manual  of  instructional  management  by  self-directed  learning  between  pre-test  and  post-test ,and  4  to  study  satisfaction  on   manual  of   instructional  management  by  self-directed   learning  about  entry  into  Asean  Community,This research was classified into 4 steps ; Step 1; study  of  learning needs  and  learning  styles  about  development  of  instructional  management  by  self-directed  learning  for  entry  into  Asean  Community by questionnaires  with the  item  objective  congruence  was  0.92  and  reliability  was  0.96  inquire  with  350  students  of  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  Under  the  Royal  Patronage  were  collected  from  50  faculty/colleges  by  purposive  sampling and  snowball  sampling  then  analyzed  by  mean  and  standard  deviation.Step 2;  develop  a  manual  of   instructional  management  by  self-directed   learning  about  entry  into  Asean  Community by develop  a  manual  of   instructional  management  by  self-directed   learning  about  entry  into  Asean  Community with the  item  objective  congruence  was  0.97 for  efficiency  equal  to  80/80. Step 3; compare  learning  achievement  about  entry  into  Asean  Community  after  study  manual  of  instructional  management  by  self-directed  learning  between  pre-test  and  post-test  with the  item  objective  congruence  was  0.96 ,difficulty  index  was  between 0.20 – 0.80 ,discriminant  Index  since 0.20  and  reliability  0.87  test  with  30  students  of  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  Under  the  Royal  Patronage  were  collected   by  purposive  sampling  then  analyzed  by  mean ,standard  deviation  and  t-test.   Step 4; study  satisfaction  on   manual  of   instructional  management  by  self-directed learning  about entry into Asean  Community by questionnaires  with the  item  objective  congruence  was  0.96  and  reliability  was  0.97 Inquire  with  30  students  of  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University  Under  the  Royal  Patronage  were  collected  by  purposive  sampling   then  analyzed  by  mean  and  standard  deviation.


            The finding were as follows :


       1 learning needs about  development  of  instructional  management  by  self-directed  learning  for  entry  into  Asean  Community as a whole was in the high level  (gif.latex?\bar&space;\chi= 3.96 ,S.D.= 0.72) as for learning  styles  about  development  of  instructional  management  by  self-directed  learning  for  entry  into  Asean Community as a whole was in the high level (gif.latex?\bar&space;\chi= 3.67 ,S.D.= 0.71)


       2  manual  of   instructional  management  by  self-directed   learning  about  entry  into  Asean  Community had  efficiency  equal  to 83.08/84.60


       3 The students had  learning  achievement of the post-test  score  after  study  manual  of  instructional  management  by self-directed  learning  for entry  into  Asean  Community  was higher  than   the  pre-test  score, statistical  significantly  at  the  level  0.1


  1. Satisfaction of  Students  on  manual  of  instructional  management  by self-directed  learning  for entry  into  Asean  Community as a whole was in the high level          (gif.latex?\bar&space;\chi= 3.86 ,S.D = 0.63)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)