ภาพลักษณ์และบทบาททางการเมืองที่เปลี่ยนไปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกษาจากงานภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Main Article Content

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง
สมิหรา จิตตลดากร
ปิยนาถ บุนนาค

Abstract

           ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการความเป็นมาของการสร้างภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๒.เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เดิมที่เคยมีมาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจาก “ตำนาน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ๓.เพื่อศึกษาบทบาททางการเมือง ด้านการปฎิรูป  การป้องกันประเทศ  ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาก“ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”


            ในงานวิจัยเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจาก “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พบว่าภาพลักษณ์ของพระนเรศวรฯที่มีอยู่ในสังคมไทยที่ก่อนมีภาพยนตร์มี  ๔ รูปแบบ คือ ๑.ภาพลักษณ์การเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลาย   ๒. ภาพลักษณ์ของวีรกษัตริย์ของชนชาติไทยที่ยิ่งใหญ่การกอบกู้เอกราช๓.ภาพลักษณ์ผู้นำทางการทหาร ๔.ภาพลักษณ์ของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถูปเจดีย์ และภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป คือ ภาพที่ ๕.ภาพของความเป็นมนุษย์ปถุชนธรรมดา ๖.ภาพลักษณ์ความเป็นนักรบชาติตะวันตก ๗. ภาพลักษณ์ของการสู้รบระหว่างรัฐชาติหงสาวดีกับอโยธยา    โดยมีสาเหตุจากภาพยนตร์  การแต่งกาย  ลัทธิบูชา ตลอดจนการกำหนดวันกองทัพไทย บทบาททางการเมืองที่พบคือบทบาทของผู้นำในการปฎิรูปกองทัพรูปแบบยุทธวิธีการใช้คนน้อยรบชนะคนมากในสนามรบ และที่มีการนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้กล่อมเกลาทางการเมือง ให้รู้จักความสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่มนักการเมืองของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน


          Purposes for this thesis are as below:1) To study about the background and the process of making "King Naresuan" movie. To study about how people see the King differently in real life and in ghe movie.3) To study about how much the King played an important role on political reform. 4) In our thesis, we discovered that the images of the King before the movie has been made have 4 types as below:1) Image of king of Kings2)Image of the great king that regained the country's independence.3) Image of great military leadership.4) Image of divine King.5) Image of the way of living as the simple life.6) Image of the western great army.7) Image of fighting between Hongsawadee city and Ayothaya City.The research above is a result of the epic movie , costume, cult of personality,etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย