แนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

Main Article Content

เตชะธร สุขชัยศรี
อนันต์ ธรรมชาลัย

Abstract

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ และปัจจัยด้านอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาช่วง  2) ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลการจัดการของบริษัทรับเหมาช่วง และ 3) เสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 300 ตัวอย่าง ที่เป็นระดับผู้จัดการโครงการ หรือผู้จัดการแผนก และผู้จัดการฝ่าย หรือผู้จัดการทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแปรปรวน และการถดถอยแบบพหุคูณ โดยนำเครื่องมือไปทดลองสอบถาม (try-out) กับกลุ่มทดลองสอบ จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยได้ค่าความเชื่อมั่นปัจจัยด้านอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับเหมาช่วง เท่ากับ .891 และประสิทธิผลการจัดการของบริษัทรับเหมาช่วง เท่ากับ .856


            ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า อุปสรรคการดำเนินธุรกิจ ด้านสินค้าทดแทน ด้านอำนาจการต่อรองของผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า และด้านอำนาจต่อรองของผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ในขณะที่ด้านคู่แข่งรายใหม่ และด้านคู่แข่งรายเดิม ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการโดยรวม แต่เมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการโดยรวม พบว่า อุปสรรคการดำเนินธุรกิจ ด้านอำนาจต่อรองของผู้ผลิต และผู้จำหน่ายมีน้ำหนักมากสุด (Beta = .455) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการโดยรวม


           This research were quantitative and qualitative research, aim to evaluate 1) general characteristic and threat factors affected operation business management effectiveness of subcontracted construction 2) factors due to business management effectiveness of subcontracted construction 3) approach for effectiveness management of subcontracted construction of mobile phones base station in Thailand. Sample size was 300 respondents namely: project manager or section manager, division manager or general manager. Questionnaire and in-depth interview was tools. Statistic treatment were frequency, percentage, mean, standard deviation and multi regression by all enter. Bringing to trial inquiry (try-out) group test (30 peoples) to find the correlation Alpha Coefficient as how can the Cronbach reliability of 11 area of threat factors affected operation business management effectiveness were .891 and threat management effectiveness were .856


            The results of multiple regression analysis revealed that business obstacles. Substitute goods, the bargaining power of the employer or customer and the bargaining power of the manufacturer and suppliers affect overall management effectiveness. Significantly at .05, while the new competitor and the original competitor does not affect overall management effectiveness. When considering the weight of the impact of independent variables on overall management effectiveness, the barriers to conducting business. The bargaining power of the manufacturer and suppliers heaviest (Beta = .455) that affect the overall management effectiveness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย