การพัฒนาการบริหารจัดการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

พีระพล ดิลกศิลป์
จินต์ วิภาตะกลัศ
กฤษณะ ดาราเรือง

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การให้บริการ และคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่  2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรกับประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการ การให้บริการ และคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีผลต่อคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และ 4) เพื่อพัฒนาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย


          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย จำนวน 811 คน โดยการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ และคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง (P<.05) 2) บุคลากรกับประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพการส่งมอบบริการฯแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) มี 17 ตัวแปรสำคัญ จาก 50 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถทำนายตัวแปรตามหรือคุณภาพการส่งมอบบริการ ฯ ได้ร้อยละ 90.70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการส่งมอบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ 2) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการให้บริการ 3) การจัดสภาพแวดล้อมขององค์การ 4) การพัฒนาระบบและขั้นตอนการให้บริการ 5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


            The purpose of study were 1) to study the service administration and the quality of service delivery of sub-district administration organization in The Second Inspection Region, Upper Central of Thailand 2) to compare the attitudes of staff and people getting services for the administration service and the quality of service delivery of sub-district administration organization in The Second Inspection Region , Upper Central of Thailand, 3) to analyze the main factors of administration and service influencing to service delivery of in The sub-district administration organization second Inspection Region, Upper Central of Thailand, and 4) to improve and present the effective  service delivery of  sub-district administration organization in The Second Inspection Region, Upper Central of Thailand. The sample of study was 811 of  administrators , sub-district administration organization staff, and people in, sub-district administration organization the Second Inspection Region by multi-stage random sampling, statistics for data analysis were mean, S.D. , one-way ANOVA, and stepwise multiple regression. The result of study found that 1) The service administration and service delivery of sub-district administration organization) in The Second Inspection Region, Upper Central of Thailand in overall aspect was at high level (P<.05). 2) The difference of staff and the people getting service’s views to the service administrating factors was significantly statistical at .05. 3) There were 17 important variables of 50 influencing to the quality of service delivery of sub-district administration organization in The Second Inspection Region, Upper Central of Thailand, that could predict dependent variable or quality of service delivery as 90.70 % statistical significance at .05 level. 4)The quality improvement of service delivery of sub-district administration organization in sub-district administration organization  in The Second Inspection Region , Upper Central of Thailand consisted of 1) Improvement of service staff 2) Educate staff for service improvement 3)Setting Environment in Organization 4) System and steps of service Improvement. 5) Setting Plan of local development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย