การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Main Article Content

ดร.ทศพล ธีฆะพร
ดร.รุ่งนภา ธีฆะพร

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  ขั้นตอนการวิจัยมี 3 ตอน  คือ  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด โดยการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ คณะกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมจำนวน 45 คน ตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน  ตอนที่ 3) การประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คนผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัดโดยภาพรวม มีสภาพการปฏิบัติที่เป็นจริงในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 สภาพการปฏิบัติที่ต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสภาพการปฏิบัติที่ต้องการและสภาพการปฏิบัติที่เป็นจริง โดยภาพรวมมีช่องว่างเท่ากับ 70 และจากผลการทดสอบ t มีสภาพที่ต้องการสูงกว่าสภาพที่เป็นจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ที่ผ่านการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เป็นการบริหารงานเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ มีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลตอบแทน 2) ด้านการปฏิบัติการ 3) ด้านการลงทุน  4) ด้านสภาพคล่อง  5) ด้านสินเชื่อ 6) ด้านกลยุทธ์ และ 7) ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย โดยในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีกระบวนการบริหารควบคุมคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดคุณภาพของการบริหารงานนั้น ๆ

   ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ในภาพรวม พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ในระดับมาก (gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.09, gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.14, gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.08 และ = 4.27)  ตามลำดับ


The purpose of this research was the development of the risk management model of Uthai Thani Teacher Savings Cooperative Limited. 1) The study of the risk management practices of the Uthai Thani Teacher Savings Cooperative Limited by studying the opinions of cooperative administrators. Cooperative Officer Executive Committee for 45 cooperative auditors. Part 2) The risk management model of Uthai Thani Teacher Savings Co., Ltd through the qualitative examination of the model from 9 expert seminars. Part 3) Evaluation of the Risk Management Model of Uthai Thani Teacher Savings Cooperative Limited by expert assessment of 20  The research finding are as follows:


  1. Risk Management Practices of Uthaithani Teacher Savings Cooperative Limited
    Overall, there was a very high level of actual practice, with an average of 3.71. The overall performance was at a high level, with an average of 4.41. The gap analysis between the practical conditions and the operating conditions was real Overall, the gap was 0.70, and the t-test was statistically significantly higher than the actual condition at the .05 level.

  2. The results of the risk management model of Uthaithani Teacher Savings Cooperative Limited, which was conducted through expert seminars, found that the risk management model of Uthai Thani Teacher Savings Co. Contains inputs, processes, outputs, and feedbacks. There are 7 areas of risk management: 1) returns, 2) operations, 3) investment, 4) liquidity, 5) credit, 6) strategy, and 7) money laundering and financial support to terrorism Each component must have a quality management process in accordance with the Deming cycle, consisting of planning, implementation, monitoring and improvement. The quality of the administration

  3. The result of risk management model assessment of Uthai Thani Teacher Savings Cooperative Ltd. Overall, it was found to be accurate, feasible. And their usefulness at a high level (gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.09, gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.14, gif.latex?\bar{\chi&space;}= 4.08 และ = 4.27) , respectively

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย