การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ทินกร พูลพุฒ
อรอนงค์ อุทารเวสารัช

Abstract

          วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ รูปแบบกระบวนการประกวดและคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนที่มีต่อกิจกรรมสภานักเรียน ผลการวิจัย 1) สภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่มาที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.86 2) หลักเกณฑ์ รูปแบบ กระบวนการประกวดและคัดเลือกกิจกรรมสภานักเรียนที่เหมาะสม คือต้องมีการถ่ายทอดกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียนต้องมีส่วนในการเสนอกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆและต้องปรับปรุงรางวัลที่ได้รับจากการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสภานักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวแทนสภานักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ควรกำหนดรูปแบบและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภานักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบและการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปควรทำวิจัยเรื่องกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความสำเร็จที่ยังยืน


           The research purposes 1) To study and promote the the Student Councilactivities of the basic education office. 2) To study and develop guidelines. Patterns, processes, activities, contests and selected student Council of the appropriate basic education office. 3) To study the satisfaction of those involved to the Federation activities of Student Council. The research results 1) The conditions and promote the activities of the Student Council of the Office of the basic education is the most average 4.86. 2) Criteria Patterns, processes, activities, contests and selected, Federation of students of the appropriate is the activity need to be reproduce. Student Council from brother sister generation.Student Council wants to integrated teaching and learningactivities in various subjects and need to update the list, received awards from the competition in Student Council activities. 3) The involved person of Council activities to satisfaction the activities of Student Council, the basic education office. Found that the school administrators, People involved with Student Council and teacher who responsible for Student Council are reviews on the most levels. Student Council personal representation of satisfaction ishigh level 4) Recommendation; supposed to determine the format and guideline for publicity on the student council with diverse form. The data from the study to review and improve the criteriaselection, underlying activity and student competition in the student council students to craft appropriate. Research suggestionshould do the promotion strategies for improve the develop organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย