การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สมศักดิ์ คล้ายสังข์

Abstract

            วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมุ่งพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพและสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวประเภท ตลาดน้ำ และศาสนสถาน ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินทางทางน้ำ ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
            วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบจัดสัดส่วน (Quota sampling)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกจากประชากรที่มีลักษณะเป็น 5 กลุ่ม คือ ชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบอาชีพด้านการบริการนักท่องเที่ยวปราญช์ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว จำนวนกลุ่มละ 8 คน รวม 40 คน ทำการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางและทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการผลิตสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured interviews) ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data)ที่ได้จากการเดินทางไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของผู้วิจัย
ส่วนการด้านกระบวนการการผลิตสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์ทำการคัดเลือกผู้แทนจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม จำนวน 15 คน เพื่อทำการจัดกลุ่มสนทนา(Focus Group) โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมตามแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม(จินตวีร์ เกษมศุข, 2554) เพื่อลงความเห็นหาข้อบกพร่องแล้วทำการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอและทำการทดสอบประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80


             ผลการวิจัย
      1. พบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำเส้นทางใหม่ ตามคลองบางระมาด เรียกว่า เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยเรือนำเที่ยวที่มีให้บริการอยู่ในตลาดน้ำทั้ง 4 แห่งในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ไปยังวัดต่างๆในเส้นทาง ดังนี้ วัดโพธิ์ วัดมะกอก วัดจำปา วัดกระจัง วัดทอง (บางระมาด) วัดสมรโกฏิ วัดมณฑป วัดช่างเหล็ก และวัดตลิ่งชัน
      2. ได้รับสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ชุด 9 วัด ความยาว 11.35 นาที
และชุด 4 ตลาดน้ำ ความยาว 9.40 นาที ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ 83/86.7 ในการให้ความรู้ ความเข้าใจและจูงใจให้เกิดความสนใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ 2 ภาษาที่ชื่อว่า www.talingchantour.com ให้ข้อมูลในแบบข้อความ ภาพนิ่งและวีดิทัศน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าถึงและชมได้อย่างสะดวกและเกิดความน่าสนใจ


           The development of video and online media to promote participatory marketing and tourism in Taling Chan, Bangkok.
The purpose of this research is to develop effective video and online media based on 80/80 standard to promote participatory marketing and tourism in Taling Chan area of Bangkok. The researcher aims to develop effective video and online media in the form of a website to promote marketing and tourism in floating markets and religious places located on waterways in Taling Chan area of Bangkok by emphasizing the process of community participation.
            Quota sampling was used to divide the sample into five groups: community residents, government officials, tourist service professionals, local philosophers and tourists. There were 8 persons in each group, totaling 40 persons. The samples were interviewed through unstructured interviews to obtain preliminary information on routes and tourism resources. Such information and empirical data, which the researcher has explored from various travel destinations, were used to plan the production of video and online media.
             In the process of video and online media production, 15 representatives from five groups were selected for the Focus Group, based on a participatory approach (Jittawee Kassemsuk, 2011) for reviewing and improving the content and presentation format, as well as testing the video media efficiency in accordance with the 80/80 standard.
            Research Results
     1. The new water route along Khlong Bang Ramat called the 9-temple visiting path was discovered. Tourists can take a boat trip to the four floating markets in Taling Chan area to visit the temples on the following routes: Wat Pho, Wat Makok, Wat Jampa, Wat Krajang, Wat Thong (Bang Ramat), Wat Samorn Kot, Wat Mondop, Wat Chang Lek and Wat Taling Chan.
     2. Participatory marketing and tourism promotional video media for the 9 temples in length of 11.35 minutes and the 4 floating markets in length of 9.40 minutes, with the performance standard of 83/86.7 were produced to provide a better understanding and inducement in travel. The information obtained from the research was presented via online media in the form of a bilingual website called www.talingchantour.com, providing information in texts, images and video so that visitors and general people can easily access and view and get interested.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย