รูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน

Main Article Content

วรรณภา ฐิติธนานนท์
ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

Abstract

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของเยาวชน 2) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน และ 3) ศึกษารูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 900 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ


            ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้ว่ามี 8 ตัวแปร จาก 3 องค์ประกอบ ในการกำหนดเป็นรูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน ดังนี้คือ 1) องค์ประกอบด้านเจตคติ (Mind) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความศรัทธา ทัศนคติ และกลุ่มอ้างอิง 2) องค์ประกอบด้านการตลาด(Marketing) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้นทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมทางการตลาด และ 3) องค์ประกอบด้านความรอบรู้ (Mastery) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมในการกำหนดเป็นรูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน จึงกำหนดรูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชนในครั้งนี้ว่า “รูปแบบ สามเอ็ม (3 M’s)” ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านเจตคติ องค์ประกอบการตลาด และองค์ประกอบด้านความรอบรู้


 


 


            The purposes of this research were to 1) study general information of youths,                  2) investigate the youths’ opinions on green products in food industry, and 3) propose a green marketing model on the food industry for this target group.  The sample was 900 students of Rajabhat universities in Ratanakosin group and 8 strategy experts. The instrument for data collection was a five-point rating scale questionnaire. The data were analyzed by using percentage, means, standard deviation, and Exploratory Factor Analysis (EFA).


            The findings revealed as follows.  The EFA found that the green marketing strategy on the food industry for the youths constitutes three major components or 3 M’s: mind, marketing, and mastery.  These three components were made up of 8 variables. The mind component comprised three variables: trust, attitudes, and reference. The marketing component was composed of three variables: pushing, product, and promotion. The mastery component consisted of two variables: legal knowledge and environment as well as technology. The in–depth interviews with the 8 strategy experts revealed that all of these variables were suitable to be embraced in the green marketing model formulation, targeting at the youths. Thus, the researcher developed a strategy called 3 M’s strategy consisting of mind, marketing, and mastery.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

วรรณภา ฐิติธนานนท์

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก