การกระจายภาวะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Main Article Content

อรอนงค์ พรหมเดช
อโนทัย ประสาน
สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการกระจายภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปีการศึกษา 2559 จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
                   1. การกระจายภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้การกระจายภาวะผู้นำ การมีพันธกิจวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมและการตัดสินใจร่วมกัน และการปฏิบัติภาวะผู้นำมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
                   2. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การมีแบบแผนความคิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
                   3. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01


 


               This research aimed at studying. 1) thelevels distributed leadership of school administrators. 2)the levels of the learning organization of schools. 3) the distributed leadership of school administrators between the learning organization of school affiliation Nakhon SiThammarat City Municipality.The Samples group was consisted of 226 primary school teachers of 2016 academic year affiliation Nakhon SiThammarat City Municipality.The data – collecting instruments were the set of five - leveled questionnaires developed by the researcher’ and the data – analyzing were percentage, mean, standard, deviation, Pearsons correlation.
The research findings wers follows:
                   1. The distributed leadership of school administrators were at the high level, as a whole and in aspect. The second is a Shared Mission, Vision and Goals The most average is a Teamwork Culture and Decision – Making and Teamwork Culture have the least mean.
                   2. The learning organization of schools were at the high level, as awhole and in aspect. The second is a Personal Mastery The most average The Mental Models Shared Vision and Team LearnigAnd Systems Thinking the least mean.
                   3. The distributed leadership of school administrators between the learning organization of schoolAffiliationNakhon SiThammarat City Municipality, had the correlation at .01 significance.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

อรอนงค์ พรหมเดช

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อโนทัย ประสาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช