คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย

Main Article Content

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัถตุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาคุณภาพบริการของโรงแรมในจังหวัดหนองคาย 2. เปรียบเทียบคุณภาพบริการของโรงแรมในจังหวัดหนองคาย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เสนอแนวทางคุณภาพบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจำนวน 385 คนโดยใช้สูตรของ (Weiers, 2005) และเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว


               ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ 5,000-9,999 บาท/เดือน สถานภาพสมรสโสด พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าพักแรมจำนวน 2-3 คืน โดยเข้าพักเป็นครั้งแรก เพื่อพักผ่อน และจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญคุณภาพบริการที่พักแรมในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านความเป็นรูปธรรม


               ผลการทดสอบสมมติฐาน นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการของที่พักแรมในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมไม่แตกต่าง ปัจจัยส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรสต่างกันจะให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการของที่พักแรมในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05


 


               This research is quantitative research. It is intended to 1. Study the quality of hotel services in Nongkhai 2. Compare the quality of hotel services in Nong Khai, Classified by personal factors. 3. Provide quality service guidelines for hotel business in Nong Khai. A sample of tourists, the number of people using the formula of 385 (Weiers, 2005) and keep a coincidence. Statistical analysis of the data included percentage, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.


               The results show that most of the tourists are female, 20-29 years old, occupation was students, income 5,000-9,999 baht / month and single. Most tourist habits stay 2-3 nights for the first time, to relax and booking a room by phone. appreciate the service quality of hotel in Nong Khai. and each side is very level. the highest mean of tangibility.


               The hypothesis test results showed that tourists who had different sex; there is not significant. Other personal factors include age, occupation, level of education, income, and marital status found that the pay attention to service quality of hotel in Nhongkai overall is significant; it was statistically significant at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม