วิจัยเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงภาษาจีนสำหรับนักเรียนชาวไทย

Main Article Content

หวัง เทียนซง

Abstract

                 งานวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของการออกเสียงภาษาไทยและการออกเสียงภาษาจีน จากการสำรวจการออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชาวไทยในสภาพจริง สืบค้นสาเหตุที่การออกเสียงในภาษาไทยส่งผลกระทบให้นักเรียนชาวไทยเกิดความผิดพลาดในการออกเสียงภาษาจีน จากการเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาจีนและภาษาไทย ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้การเรียนการออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชาวไทยผิดพลาดที่พบเห็นได้บ่อยๆ ออกแบบวิธีการสอนที่มีเป้าหมายในการลดความผิดพลาดในการเรียนการออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชาวไทย


 


                 Basing on the analysis of the phonetic difference between Chinese and Thai language, and according to the actual situation of Thailand students, this essay is going to discuss the negative transfer of Thai when Thailand students learn Chinese. By the comparison of the tone system of Chinese and Thai language, we analyzed some common errors and the reasons of these errors in the learning process of Thailand students. We try to design some pointed teaching methods so as to reduce the phonetic errors of Thailand students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

หวัง เทียนซง

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี