รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

จิตเจริญ ศรขวัญ

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชนของในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.951 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.985 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย และวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
ผลการวิจัยพบว่า
               1.ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่าภาพรวมประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยามีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการวางแผนเตรียมความพร้อมของชุมชน รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ตามลำดับ
               2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเชิงบวกจากตัวแปรแฝงด้านบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลมากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เท่ากับ 0.62 รองลงมาได้แก่ ตัวแปรแฝงบรรยากาศของการทำงานของเทศบาลมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เท่ากับ 0.57 ตัวแปรแฝงความผูกพันกับชุมชนมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เท่ากับ 0.38 ตามลำดับ และตัวแปรสาเหตุทุกตัวของรูปแบบสมการโครงสร้างสามารถทำนายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร้อยละ 82 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่า GFI = 0.96 AGFI =0.94 และค่า RMSEA= 0.039 RMR= 0.009 และ CFI=1.00 )


 


               The purposes of this research were 1) to study the Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 2) to study the causal relationship model of factors affecting Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample included 400 members selected from the population of 9,931 members through Multi-Stage Random Sampling technique. The instrument used for collecting data was rating scale questionnaire measuring the Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province which reliability value was 0.951 and questionnaire measuring the factors affecting Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province which reliability value was 0.985. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation analysis with statistical software packages and analysis of causal linear structure with LISREL program.
The results of this research showed that:
               1. the Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province at a high level as a whole and each aspect. The aspect with the highest average scores were planning preparedness of the community, followed by the participation in practice and the involvement of beneficiaries and their involvement in monitoring and evaluation, respectively.
               2. the resulting pattern analysis of causal factors that affect the Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province found that the total positive influence coefficients of the variables involved administration of the municipality's most influential causal coefficient of 0.62. Followed by atmosphere of the work of municipal causal influence coefficient was 0.57 and the community attachment causal influence coefficient 0.38, respectively, and All the variables of the model can predict structural equation the participation of citizens in the management of cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was 82 percent. The causal relationships model of factors affecting Pubic Participation in Managing Cultural Attractions in Ayothaya Municipality, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was consistent with the empirical data. (GFI = 0.96, AGFI =0.94, RMSEA= 0.039 RMR= 0.009 and CFI=1.00)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

จิตเจริญ ศรขวัญ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี