การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ

Main Article Content

อมรรักษ์ สวนชูผล

Abstract

                 ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ คือ ธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากในสังคมปัจจุบันและอนาคต ทั้งมิติของการสร้าง การขยาย และการต่อยอดทางธุรกิจเดิมหรือการสร้างธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจนั้นย่อมมีโอกาสที่จะพบกับอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ดังนั้น การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการผู้สูงอายุและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบในการสร้างความรู้เข้าใจ ความตื่นตัว และการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอเพื่อนำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การลดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจล้มเหลว และการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทาง และเป็นระบบอย่างเหมาะสม


 


                  The  hospitality  business  for  the  elderly  is  very interesting  business  in  present  and  future society  in  aspects  at the  creating,  expanding, and  building on the existing business or new businesses. In the business process, there are some possibility to face with difficulty before achieve objective operation. So, the  hospitality  business  management  for  the  elderly about  analysis  of   hospitality  business for the elderly  and  guidelines  for  support  and  development of hospitality  industry for the elderly  comparable  to  key  success  of  executive  or entrepreneurs  for learning about  conception,  wakefulness, and  preparedness  to  future situation  for  strategic planning,  business process,  reducing  or avoiding  factors  that will cause a business to fail  and  competitive  advantage  with  efficiently,  direction  and system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อมรรักษ์ สวนชูผล

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์