ผลกระทบของลักษณะคณะกรรมการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

อนุวัฒน์ ภักดี

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของคุณลักษณะคณะกรรมการต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ข้อมูลที่ใช้ทั้งหมด 1,180 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 สำหรับคุณลักษณะของคณะกรรมการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการต่างชาติ คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน คณะกรรมการเพศหญิง และคณะกรรมการจบการศึกษาระดับ PhD โดยที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ใช้ ได้แก่ ตัววัดผลการดำเนินงานทางการเงิน (Financial performance) วัดค่าด้วย ROA และตัววัดผลการดำเนินงานด้วยมูลค่าตลาด (Market value) วัดค่าด้วย Tobin’s Q ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการต่างชาติ คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน และคณะกรรมการเพศหญิงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้ามพบว่าคณะกรรมการจบการศึกษาระดับ PhD ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในทิศทางลบ ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ควรพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน


 


                 The purpose of this paper is to investigate the effects of board characteristics on the financial performance of Thai listed firms. Board characteristics studied comprise foreign boards, board expertise, board gender, and board education of PhD. Firm performances are financial performance (ROA) and market value (Tobin’s Q). The study employed multiple regression to test the effect of board characteristics on firm performance using 1,180 firm-year observations from listed Thai firms over 2014 - 2016. The results show that foreign boards, board expertise, and board gender are positively associated with firm performance while a board education of PhD is negatively associated with firm performance. However, Governors and investors should consider the effects of board characteristics in order to support decision-making about the effectiveness of board characteristics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อนุวัฒน์ ภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม