การพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

Main Article Content

สุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์
อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์
พงศธร มหาวิจิตร

Abstract

                   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ประชากรในการวิจัยคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จำนวน 15 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน  4) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  5) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 6) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน  


                   ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/82.93 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ผลการทดลองใช้ชุดการสอน พบว่า 2.1) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอน มีค่าเท่ากับ 0.5993 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.93  2.2) นักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือร้น สนุกสนาน และมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 2.3) นักเรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนในสถานการณ์จริงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เนื้อหาในชุดการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก ชุดการสอนช่วยให้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และช่วยสร้างมัคคุเทศก์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่นักท่องเที่ยว


 


                   The purposes of the research were 1) to develop the English speaking skills instructional packages on tourist attractions in Phra Nakhon Si Ayutthaya for lower secondary school students using communicative language teaching and learning approach to meet the efficient criterion of 80/80;  2) to the results of the experiment on English speaking skills instructional packages on tourist attractions in Phra Nakhon Si Ayutthaya for lower secondary school students using the communicative language teaching and learning approach. The  population of this study was 15 lower secondary school students at Chumchon Watsaded school. The instruments used in this research were 1) the English speaking skills instructional packages on tourist attractions in Phra Nakhon Si Ayutthaya for lower secondary school students using the communicative language teaching and learning approach; 2) the lesson plans; 3) the instructional packages quality assessment form; 4) the English speaking skills assessment form; 5) the observation form for the students’ learning behaviors; 6) the interview form covering the student satisfaction toward the instructional packages.


                   The result of research showed that 1) the English speaking skills instructional packages on tourist attractions in Phra Nakhon Si Ayutthaya for lower secondary school students using the communicative language teaching and learning approach has efficiency equal to 83.33/83.86, meeting the 80/80 standard criterion; 2) the experiment result of the instructional packages   found that 2.1) the effectiveness index of English speaking learning using instructional packages is equal to 0.5993 which showed an increase in student English speaking skills of 59.38%; 2.2) the students’ behaviors were enthusiastic, and demonstrated enjoyment and confidence in speaking English; 2.3) the students think that outside classroom activities using real life situations are interesting and the contents of the instructional packages are highly suitable.  They believe that the instructional packages helped develop English speaking skills that can create tour guides who can effectively assist and give tourism information to visitors in Phra Nakhon Si Ayutthaya province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

สุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์

นักศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พงศธร มหาวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์