คุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ในการเยียวยาด้านจิตใจของชาวมุสลิมจากสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

อาคีรา ราชเวียง

Abstract

                   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ในการเยียวยาด้านจิตใจของชาวมุสลิมจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวีดิทัศน์และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  1) สื่อวีดิทัศน์สำหรับชาวมุสลิม 2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า  การประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ในด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (gif.latex?\bar{\chi} = 4.57) สำหรับการประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศน์ในด้านคุณภาพของสื่อผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า 1) คุณภาพสื่อในด้านภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี (gif.latex?\bar{\chi} = 4.33) 2) คุณภาพสื่อในด้านเสียงในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{\chi} = 4.08) 3) คุณภาพสื่อในด้านเทคนิคในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{\chi}= 4.16)


 


                    This Research aim to the quality of the video media for psychological healing to the Muslims of unrest situation in the southern border provinces. The samples used in the study is a specialist media, video, and content experts. The tools used in this research is divided into two categories: 1) Media Video for Muslims 2) Assessment of quality of media professionals. The results of the study found to evaluate the quality of media content in the video in overall very good level (gif.latex?\bar{\chi}= 4.57). For evaluating the quality of the video media in the quality of media evaluation by three experts found that 1) Quality of Media for picture in overall at good level (gif.latex?\bar{\chi} = 4.33)  (2) Quality of Media for sound in overall at good level  (gif.latex?\bar{\chi} = 4.08) 3) Quality of Media for technique in overall at good level (gif.latex?\bar{\chi} = 4.16).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อาคีรา ราชเวียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม