การฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจบริการ เพื่อคุณภาพบริการที่ดีขึ้น

Main Article Content

เตือนใจ ศรีชะฏา
ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

Abstract

                 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัถตุประสงค์เพื่อ 1. ทราบถึงปัจจัยหลักของคุณภาพบริการในธุรกิจบริการ 2. ผลการฝึกอบรมของพนักงานบริการกับคุณภาพบริการ โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมในธุรกิจบริการ รวมถึงตำรา บทความ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ รายงานของบริษัท และการสังเกตของผู้เขียน


                 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบันการฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เพราะการฝึกอบรมจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งพนักงานและองค์กรประสิทธิภาพของพนักงานขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของพนักงาน คือ การฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถ เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การฝึกอบรมยังมีผลกระทบเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพนักงาน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการเติบโตและประสิทธิภาพขององค์กร ผู้ฝึกอบรมจะสอนทักษะและความรู้เฉพาะด้านแก่พนักงาน เพื่อให้ได้รับเฉพาะเป้าหมายสำหรับตำแหน่งปัจจุบัน ในระหว่างกระบวนการพัฒนาพนักงานจะพบกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการ เพื่อหารือเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน และวิธีการปรับปรุงการทำงาน และเส้นทางอาชีพในอนาคต บทความนี้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและผลการฝึกอบรม


 


                 This research is a survey in order to 1. know the main factors of service quality in the service business. 2. The training result of service; by reviewing literature on training in service business, including textbooks, articles, thesis’s, websites and company reports and the observation of the author.


                 The results show that training is the most important factor in the business. Training will increase the efficiency and effectiveness of both employees and organizations. Employee performance depends on factors but the most important factor in the performance of employees is training. It is important to maximize capacity, more about working experience for better performance. It also has an impact on return on investment. Corporate performance depends on employee performance due to human resources. It plays an important role in the growth and efficiency of the organization. The trainer will teach the skills and knowledge to employees to get specific goals for the current position. During the development process employees will meet with the supervisor or manager to discuss strengths and weaknesses point and how to improve the work and future career path. This article focuses on training and training results.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย