อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความภักดีต่อร้านค้า ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเรือนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เกวลี วัดพ่วงแก้ว
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

Abstract

                  การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเรือน ของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานครได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายหลังและภายในกระบวนการทางธุรกิจ และ ความภักดีต่อร้านค้า ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้บริโภคที่ซื้อสิเครื่องเรือนจากร้านค้าในกรุงเทพมหานครและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจำนวน 400 คน ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายหลังกระบวนการทางธุรกิจ และความภักดีต่อร้านค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเรือนของผู้บริโภค


 


                  The purposes of this research was to study factors influencing purchase intention of furniture of consumers in Bangkok, including corporate social responsibility both after-process (CSR-after-Process), and in-process, (CSR-in-Process), and store loyalty of customers. The study applied quantitative approach, survey method, and used structured questionnaire as the tool in collecting data. Research population was consumers who had purchased furniture from stores in Bangkok, and the samples of 400 people were selected by convenience sampling. The hypothesis testing by analyzing of multiple regression with .05 significant level was utilized. The results indicated that CSR-after-Process, and store loyalty of customers positively influence on purchase intention of furniture of consumers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

เกวลี วัดพ่วงแก้ว

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา